Fondacija Muharem Berbić

Fondacija Muharem Berbić

info@fmb.foundation

Muharem Berbic Foundation

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Kultura i umjetnost, Obrazovanje, Prava djece i mladih, Nauka i istraživanje, Rad sa mladima i djecom, Zaštita zdravlja,

08/06/2015

Sarajevo

03-05-1-490/15

Adresa Organizacije

Sarajevo / Visoko

Hamdije Kreševljaković 37. / Kralja Tvrtka 62

71000 / 71300

Kontakt podaci

033/221-459

----

info@fmb.foundation

www.fmb.foundation

https://www.facebook.com/FondacijaMuharemBerbic

Kontakt osobe

Halida Sinanović-Sarač

Direktorica

Adnan Mević

Project manager

Opis

Glasvni programski ciljevi Fondacije Muharem Berbić su: - stipendiranje nadarenih učenika i studenata; - osnaživanje djece i mladih koji dolaze iz rizičnih skupina poput djece i mladih s invaliditetom, djece i mladih bez roditeljskog staranja, djece i mladih iz socio-ugroženih porodica, te djece i mladih u riziku; - jačanje kapaciteta lokalnih organizacija kroz finansijsku podršku i unapređenje rada; - omogućavanje dostupnosti zdravstvenih usluga svakom pojedincu; - pružanje podrške i pomoći za ranjive kategorije stanovništva; - osnaživanje djece i mladih kroz različite edukativne, obrazovne i kreativne aktivnosti.

Fondacija Muharem Berbić (FMB) je osnovana u junu 2015. godine s osnovnim ciljem razvoja bosanskohercegovačkog društva. Osnivači Fondacije su gospodin Zijad Berbić i gospođa Selma Berbić koji su uspješni privrednici sa prebivalištem van Bosne i Hercegovine. Njihova želja i osnovna vizija je da kroz različite projekte i aktivnosti vlastitim sredstvima utiču na unapređenje i razvoj bosanskohercegovačkog društva. Međutim, ubrzo nakon što je FMB počeo sa radom, naši osnivači su uvidjeli da je potreba za podrškom puno veća od mogućnosti i sredstava kojima raspolažu. U vezi s tim, FMB je jedan dio sredstva počeo da obezbjeđuje putem donatorskih grantova, različitim sponzorstvima i donacijama, ali i kupovinom udjela u privatnim kompanijama. Ovi različiti izvori finansiranja su nam omogućili da postanemo finansijski stabilna Fondacija čije poslovanje ne zavisi samo od jednog izvora. Sjedište FMB-a je u Sarajevu, međutim imamo otvoreno predstavništvo i u Visokom (Razvojni centar FMB-a). Fondacija Muharem Berbić posebnu pažnju posvećuje radu sa djecom i mladima, a posebno radu sa djecom i mladima s invaliditetom, djecom i mladima bez roditeljskog staranja, djecom i mladima u riziku, te djecom i mladima koji dolaze iz porodica sa niskim socio-ekonomskim statusom.