Udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine

Udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine

info@downsy.ba

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Osobe s invaliditetom ,

03/08/2006

Sarajevo

918

Adresa Organizacije

Sarajevo

Trezije 58

71000

Kontakt podaci

033 210 664 , 033 208 881

info@downsy.ba

www.downsy.ba

https://www.facebook.com/UdruzenjeZivotSaDownSindromom

Kontakt osobe

Sevdija Kujović

Predsjednica Udruženja

Opis

Udruženje Život s Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine radi na promociji ljudskih prava osoba s Down sindromom, rušenju predrasuda prema njima, kroz aktivnosti javnog zagovaranja, informisanja i edukacije roditelja, odgajatelja, nastavnika, medicinskih radnika i drugih stručnjaka, koji prate razvoj i podučavanje osoba s Down sindromom, a uz podršku Stručnog tima Udruženja. U fokusu djelovanja je pitanje rane intervencije , kao programa namijenjenog ranoj podršci djeci i porodici, te zalaganje za jačanje inkluzivnog obrazovnog sistema koji će svojim sadržajem pridonijeti kvalitetnijem obrazovanju djece i mladih s Down sindromom. Pored ovih potreba osoba s Down sindromom, Udruženje u svom djelovanju se zalaže za stvaranje preduslova za radno osposobljavanje i prekvalifikaciju mladih s Down sindromom i njihovog radnog angažovanja na otvorenom tržištu rada. Udruženje u svome djelovanju nije po strani ostavilo niti kulturne i sportske aktivnosti, jer socijalizacija i kvalitetan kulturni život osoba s Down sindromom, kao i fizička aktivnost, posebno doprinose kognitivnom razvoju i sportskoj afirmaciji mladih. Udruženje je uspostavilo saradnju sa nadležnim državnim organima, institucijama i drugim organizacijama osoba s invaliditetom, u nastojanju da strateške ciljeve i djelovanje Udruženja kanališe na najefikasniji način. Udruženje se zalaže za uspostavu jedinstvenog državnog registra osoba s Down sindromom, na šta se država Bosna i Hercegovina obavezala ratifikacijom UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Udruženje aktivno promovira i zalaže se za usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim dokumentima i propisanim standardima koje je država BiH usvojila, a koje regulišu pitanja zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, rada i ostalih oblasti važnih za kvalitetniji život osoba s Down sindromom. Za dostizanje postavljenih strateških ciljeva brinu se organi i osoblje udruženja, uz nesebičnu podršku roditelja i stručnjaka različitog profila.

Udruženje je neprofitna i nestranačka organizacija koja pruža podršku djeci i mladima s Dow n sindromom i njihovim porodicama, profesionalcima različitog profila. Sarađuje sa ostalim organizacijama sličnog profila kako na nacionalnom, lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Članica je Evropske asocijacije za Down sindrom „EDSA“, Internacionalne Down sindrom „IDS“ organizacije i Svjetskog dana osoba s Down sindromom „WDSD“. Uspješan je partner institucijama sistema pri čemu se ističe dobra saradnja sa obrazovnim strukturama. Aktivna je članica različitih koalicija, koje za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u BiH. Udruženje je registrovano 2006.godine u Federalnom ministarstvu pravde pod nazivom „Udruženje Život sa Down sindromom FBiH“