Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini

Bosnian and Herzegovinian Medical Students' Association

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Ekologija, Humanitarne aktivnosti, Javno zagovaranje, Diskriminacija, Prava djece i mladih, Pristup informacijama i pravnim savjetima, Ravnopravnost spolova, Stare osobe, Vjerska prava i slobode, Ženska prava, Obrazovanje, Nauka i istraživanje, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Sport i kultura, Zaštita zdravlja,

Opis

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Glavne djelatnosti BoHeMSA-e su saradnja između studenata, predstavljanje studenata i udruživanje interesa studenata medicine na nacionalnom i međunarodnom nivou. BoHeMSA svoje djelovanje ostvaruje preko šest aktivnih radnih komiteta – SCOPE, SCORE, SCOPH, SCOME, SCORP i SCORA. BoHeMSA ima preko 300 članova na nacionalnom nivou, koji rade na brojnim projektima. BoHeMSA je punopravni član Međunarodne federacije udruženja studenata medicine, IFMSA. IFMSA je jedna od najvećih studentskih organizacija na svijetu, a zastupa studente medicine, buduće ljekare na svjetskom nivou. Osim što služi kao glas studenata medicine, IFMSA je dinamična platforma koja omogućava brojne mogućnosti u napretku i usavršavanju djelovanja studenata, kako lično/profesionalno, tako i društveno, na nivou zajednice. BoHeMSA je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini, koja se sastoji od četirilokalna komiteta, koji su međusobno povezani. Ovi komiteti imaju relativnu autonomiju, što znači da oni mogu biti odgovorni za programe i aktivnosti, sve dok oni odražavaju ciljeve i filozofiju BoHeMSA-e u cjelini. Unutar svakog lokalnog komiteta, članovi rade projekte u radnim komitetima, na čijem su čelu lokalni oficiri.