Centar za sigurnosne studije

Centar za sigurnosne studije

info@css.ba

Centre for Security Studies

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Nauka i istraživanje,

11/05/2001

Sarajevo

Adresa Organizacije

Sarajevo

Branilaca Sarajeva 13/1

Kontakt podaci

+38733262456

+38733223250

info@css.ba

www.css.ba

https://www.facebook.com/CSSBIH

Kontakt osobe

Benjamin Plevljak

Generalni sekretar

Opis

Ciljevi i djelatnosti udruženja su: a) zalaganje za prikupljanje i obradu stručne literature posvećene savremenim studijama sigurnosti i novim sigurnosnim izazovima; b) rad na podsticanju i unapređivanju demokratskih vrijednosti i savremenih znanja u oblasti sigurnosti, prevencije i rješavanja konflikata i na unapređenju društvenog razvoja; c) zalaganje za okupljanje domaćih i međunarodnih stručnjaka za rad na istraživačkim projektima iz domena sigurnosti, a od posebnog interesa za BiH i zemlje regiona; d) pomoć u organizovanju istraživanja relevantnih sigurnosnih problema i prezentacija stavova o stanju kriminaliteta i socioloških devijantnih pojava; e) rad na promovisanju visokih demokratskih standarda i dobrih iskustava iz oblasti prevencije savremenih sigurnosnih izazova, prijetnji i rizika; f) zalaganje i učešće u aktivnostima i projektima koje imaju za cilj reforme, razvoj i rješavanje problema u određenim društvenim oblastima i podizanje nivoa svijesti kod građana i razvoj društva; g) organizovanje seminara, javnih debata, okruglih stolova, izdavanje i podjelu štampanih i video materijala i sličnih aktivnosti; h) zalaganje za poboljšanje međuentitetske saradnje u domenu sigurnosnih zadataka; i) zalaganje za izgradnju i jačanje mjera povjerenja i prevencije sukoba; j) zalaganje za uspostavu okvira saradnje i komunikacije između političara i eksperata iz država jugoistočne Evrope, adresiranje kritičnih sigurnosnih pitanja i zalaganje za uspostavu zajedničke regionalne strategije za rješavanje istih (kriminal, terorizam, korupcija, trgovina ljudima, ilegalna migracija...); k) zalaganje za izučavanje i razvoj sigurnosti imajući u vidu multidisciplinarnu dimenziju sigurnosti; l) zalaganje za usvajanje i primjenu međunarodnih standarda unutrašanje sigurnosti i demokratske kontrole policijskih snaga, odbrambenog i obavještajnog sektora; m) saradnja sa odgovarajućim udruženjima i drugim organizacijama u Bosni i Herecegovini i inostranstvu u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja.